سرور مجازی آلمان

سرور مجازی آلمان - کم مصرف
 • Intel Multi Core CPU
 • 2GB Guaranteed RAM
 • 128GB SAS Raid HARD
 • German Location
 • Anti DDOS Arbor
 • Cisco Firewall Firewall
 • 1Gb Port
سرور مجازی آلمان - برنزی
 • Intel Multi Core CPU
 • 4GB Guaranteed RAM
 • 128GB SAS Raid HARD
 • German Location
 • Anti DDOS Arbor
 • Cisco Firewall Firewall
 • 1Gb Port
سرور مجازی آلمان - نقره ای
 • Intel Multi Core CPU
 • 6GB Guaranteed RAM
 • 128GB SAS Raid HARD
 • German Location
 • Anti DDOS Arbor
 • Cisco Firewall Firewall
 • 1Gb Port
سرور مجازی آلمان - طلایی
 • Intel Multi Core CPU
 • 8GB Guaranteed RAM
 • 128GB SAS Raid HARD
 • German Location
 • Anti DDOS Arbor
 • Cisco Firewall Firewall
 • 1Gb Port
سرور مجازی آلمان - حرفه ای
 • Intel Multi Core CPU
 • 10GB Guaranteed RAM
 • 128GB SAS Raid HARD
 • German Location
 • Anti DDOS Arbor
 • Cisco Firewall Firewall
 • 1Gb Port