نمایندگی سرور مجازی

نمایندگی سرور - کم مصرف
 • Intel Multi Core CPU
 • 2GB Guaranteed RAM
 • 128GB SAS Raid HARD
 • France - Canada Location
 • Anti DDOS Arbor
 • Cisco Firewall Firewall
 • 1Gb Port
نمایندگی سرور - اقتصادی
 • Intel Multi Core CPU
 • 3GB Guaranteed RAM
 • 128GB SAS Raid HARD
 • France - Canada Location
 • Anti DDOS Arbor
 • Cisco Firewall Firewall
 • 1Gb Port
نمایندگی سرور - برنزی
 • Intel Multi Core CPU
 • 4GB Guaranteed RAM
 • 128GB SAS Raid HARD
 • France - Canada Location
 • Anti DDOS Arbor
 • Cisco Firewall Firewall
 • 1Gb Port
نمایندگی سرور - نقره ای
 • Intel Multi Core CPU
 • 6GB Guaranteed RAM
 • 128GB SAS Raid HARD
 • France - Canada Location
 • Anti DDOS Arbor
 • Cisco Firewall Firewall
 • 1Gb Port
نمایندگی سرور - طلایی
 • Intel Multi Core CPU
 • 8GB Guaranteed RAM
 • 128GB SAS Raid HARD
 • France - Canada Location
 • Anti DDOS Arbor
 • Cisco Firewall Firewall
 • 1Gb Port
نمایندگی سرور - حرفه ای
 • Intel Multi Core CPU
 • 10GB Guaranteed RAM
 • 128GB SAS Raid HARD
 • France - Canada Location
 • Anti DDOS Arbor
 • Cisco Firewall Firewall
 • 1Gb Port