سرور مجازی کانادا

سرور مجازی کانادا - برنزی
 • Intel Multi Core CPU
 • 4GB Guaranteed RAM
 • 128GB SAS Raid HARD
 • Canada Location
 • Anti DDOS Arbor
 • Cisco Firewall Firewall
 • 1Gb Port
سرور مجازی کانادا - نقره ای
 • Intel Multi Core CPU
 • 6GB Guaranteed RAM
 • 128GB SAS Raid HARD
 • Canada Location
 • Anti DDOS Arbor
 • Cisco Firewall Firewall
 • 1Gb Port
سرور مجازی کانادا - طلایی
 • Intel Multi Core CPU
 • 8GB Guaranteed RAM
 • 128GB SAS Raid HARD
 • Canada Location
 • Anti DDOS Arbor
 • Cisco Firewall Firewall
 • 1Gb Port
سرور مجازی کانادا - حرفه ای
 • Intel Multi Core CPU
 • 10GB Guaranteed RAM
 • 128GB SAS Raid HARD
 • Canada Location
 • Anti DDOS Arbor
 • Cisco Firewall Firewall
 • 1Gb Port